نشانی: آذربایجان شرقی تبریز سه راه شمس تبریزی به طرف منبع آب ایستگاه آقاجان مدرسه آموزش از راه دور سبحان مستقر در مدرسه شهیدان سرندی

تلفن ثابت : 04132353085  نام موسس: محمد صادق حدیثی