دانش آموزان مدارسی که توسط مدرسه ثبت نام شوند رایگان از  این دروس استفاده می نمایند.