دانش آموزان هر مدرسه قادر هستند با انتخاب استان ، شهر و مدرسه خود به مشاورین ، دبیران و مسولین مدرسه با استفاده از کد مدرسه ارتباط برقرار نمایند.