نشانی: کرمان بلوار فردوسی واقع در دبستان اشرفی اصفهانی

تلفن ثابت: 32264989  نام موسس: رضیه حجتی